Expert na intervence s migranty a uprchlíky

Všeobecné informace

Popis programu

Tento kurz je zaměřen především na zásahy imigrantů a uprchlíků. Jeho cílem je nabídnout znalosti a praktické prvky nezbytné pro podporu přistěhovalců a uprchlíků v procesu přijímání a integrace do španělské společnosti.

Cílové publikum

Kurz je určen pro zájemce o práci v oblasti migrace a útočiště nebo o ní začínající. Mohou to vzít lidé bez vyššího stupně, i když budou upřednostňováni ti, kteří mají nějaké zkušenosti v sociální oblasti. Lidé, kteří si později přejí, aby jim diplom získaný k jejich získání přistupoval k magisterskému titulu, však musí být držitelem titulu nebo ekvivalentního titulu.

Akademický program

Modul 1: Úvod do migrace v globálním světě (37,5 hodiny)

Odpovědný učitel: Joaquín Arango

 1. Mezinárodní migrace v éře globalizace
 2. Imigrační politika s důrazem na přijímání a kontrolu
 3. Uprchlíci a žadatelé o azyl
 4. Občanství a přístup k státní příslušnosti
 5. Společná přistěhovalecká a azylová politika v Evropské unii

Po krátkém úvodu v historické perspektivě bude modul analyzovat definující rysy mezinárodních migrací v éře globalizace, jakož i charakteristiky hlavních současných imigračních a občanských režimů. Dále prozkoumá politiky, kterými se státy snaží regulovat migraci, se zvláštním důrazem na politiky vstupu a kontroly vstupu a vytrvalosti. Zvláštní pozornost bude věnována nucené migraci a poptávce po mezinárodní ochraně, která z nich vyplývá, jakož i politikám, které upravují přístup k občanství a státní příslušnosti. Nakonec bude modul analyzovat nedokončený proces budování společné integrační a azylové politiky v Evropské unii, dosažený pokrok a obtíže, které zpomalují jeho pokrok.

Modul 2: Integrace jako cíl intervence (37,5 hodiny)

Odpovědný učitel: Rosa Aparicio

 1. Teorie integrace, modely a politiky
 2. Dimenze integrace
 3. Proces integrace: oblasti, aktéři, fáze a překážky
 4. Prvky pro diagnostiku integrace
 5. Integrace přistěhovalců a uprchlíků ve Španělsku

V první části se budeme zabývat důvody, díky nimž je integrace ústředním tématem intervence s přistěhovalci a uprchlíky, a poté prozkoumáme koncepty integrace, které byly zpracovány z různých perspektiv, jakož i různé integrační modely a vývoj integračních politik v Evropě a Španělsku. Poté bude analyzovat, z čeho se integrační proces skládá, oblasti a aspekty, na které se vztahuje, zúčastněné subjekty a faktory, které jej mohou zvýhodnit nebo bránit. V dalším kroku budou poskytnuty prvky k diagnostice, jak a do jaké míry probíhá proces integrace, a konečně k analýze situace týkající se integrace přistěhovalců a uprchlíků ve Španělsku.

Modul 3: Systém sociálního přijímání a intervence se žadateli o mezinárodní ochranu (37,5 hodiny)

Odpovědný učitel: Enrique Barbero

 1. Právní rámec a právní a správní situace žadatelů o mezinárodní ochranu a uprchlíků
 2. Systém recepce a sociální integrace. Herci, intervenční modely, akce a služby
 3. Kontextualizace, sociální diagnostika a návrh itinerářů pro sociální a pracovní začlenění. Mechanismy sociální participace
 4. Detekce, identifikace, péče a doprovod skupin v situacích zvláštní zranitelnosti: oběti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a lidé s duševními problémy

Počínaje popisem různých sociálních profilů žadatelů a příjemců mezinárodní ochrany ve Španělsku, a v tomto smyslu také množstvím příčin, které motivují jejich příslušné žádosti o azyl, právním rámcem, který upravuje jejich právní situace v této hostitelské společnosti kromě příslušných správních postupů. V tomto obecném a úvodním schématu pokračujeme výkladem intervenujících aktérů, sociálních programů, metodik intervence a systémových zdrojů pro dosažení integrace a účinné autonomie lidí patřících do této skupiny. Konečně, poskytnutím konkrétních diagnostických a intervenčních nástrojů je odhalena situace zvláště zranitelných skupin a kolektivů, jako je například oběť obchodování s lidmi.

Modul 4: Integrace migrantů a soužití v různých a multikulturních společnostech (37,5 hodiny)

Odpovědná učitelka: María Tejada

 1. Úloha třetího sektoru v integraci
 2. Migranti a jejich právní režim ve Španělsku: imigrační zákon
 3. Oblasti intervenčních programů a programů sociální péče o přistěhovalce
 4. Akce v oblasti komunikace, informovanosti a sociální mobilizace za účelem rovného zacházení, tolerance a soužití

Jsou vystaveny současné předpisy, které upravují právní situaci cizinců ve Španělsku, jakož i hlavní zásady integračních politik. V tomto rámci jsou vysvětleny programy sociální pomoci pro přistěhovalce a specifická role třetího sektoru. Právě z občanské společnosti vznikají iniciativy v boji proti zločinům z nenávisti a objevujícím se projevům rasismu a xenofobie; Za tímto účelem se přijímají právní opatření, která zaručují rovné zacházení a osvětové kampaně za účelem soužití v rozmanité a multikulturní společnosti.

Modul 5: Cvičení (40 hodin)

Koordinátor: Enrique Barbero

V závěrečné fázi budou studenti integrováni do nevládní organizace nebo jiného subjektu, který pracuje s přistěhovalci a / nebo uprchlíky, a budou moci praktikovat to, co se naučili pod dohledem kvalifikovaných a zkušených lidí. Tyto praktiky budou zahrnovat minimálně 30 hodin osobní pomoci v nevládní organizaci nebo subjektu, ve kterém jsou integrovány, budou moci dohodnout dny a hodiny tak, aby byly slučitelné s ostatními aktivitami studenta. Zbývajících 10 hodin bude věnováno přípravě vzpomínka na zážitek.

Koordinace kurzu bude vždy, když to bude možné, zajišťovat studentům místa, kde budou moci vykonávat svou praxi. V případech, kdy to není možné, protože se student nachází v místě, kde organizátoři kurzu nemají zdroje, nebo proto, že student má přednost jiné entity než té, u které neexistuje dohoda, Student bude schopen určit koordinaci subjekt, který identifikoval nebo že dává přednost, a koordinace ho bude kontaktovat, aby s tím souhlasil s přijetím do praxe studenta.

praktiky

Tento kurz má stážní program. Po absolvování teoretických modulů se studenti připojí k nevládní organizaci nebo jinému subjektu, který pracuje s přistěhovalci a / nebo uprchlíky, a budou moci uvést do praxe to, co se naučili pod dohledem kvalifikovaných a zkušených lidí. Tyto praktiky budou zahrnovat minimálně 30 hodin osobní pomoci v nevládní organizaci nebo subjektu, ve kterém jsou integrovány, a dny a hodiny mohou být dohodnuty tak, aby byly slučitelné s ostatními činnostmi studenta. Zbývajících 10 hodin bude věnováno přípravě vzpomínek na zážitek.

Koordinace kurzu bude vždy, když to bude možné, zajišťovat studentům místa, kde budou moci vykonávat svou praxi. V případech, kdy to není možné, protože se student nachází v místě, kde organizátoři kurzu nemají zdroje, nebo proto, že student má přednost jiné entity než té, u které neexistuje dohoda, Student bude schopen určit koordinaci subjekt, který identifikoval nebo že dává přednost, a koordinace ho bude kontaktovat, aby s tím souhlasil s přijetím do praxe studenta.

metodologie

Kurz je kombinován. Skládá se z 190 hodin distribuovaných do čtyř obsahových modulů a jednoho praktického. Moduly budou vyučovány rychlostí jednoho za měsíc. Každý modul bude mít přímou část. V sobotu prvního víkendu, kdy začíná každý modul, se uskuteční celkem 4 osobní schůzky. Zbytek se provede on-line prostřednictvím virtuálního kampusu, pro který budou k dispozici materiály, jako jsou prezentace, návody a doporučené četby a návody. Pro každý modul bude nutné absolvovat testy, které budou také provedeny online. Ve výjimečných případech lze zvážit neúčast na osobních setkáních.

Materiál třídy bude k dispozici ve virtuální učebně, včetně prezentací učitelů ve třídě. Je nezbytné, aby účastníci připravovali výukové materiály předem, individuálně připravovali poznámky s hodnocením jejich obsahu a aktivně se účastnili diskusí propagovaných na virtuálním fóru.

O třídách streamování

Kurzy streamování začnou ve Španělsku v 16:30 hodin a budou trvat dvě hodiny. Je možné, že dojde ke změnám ve stanoveném čase z důvodu vyšší moci. V každém případě budou změny, ke kterým dojde v počátečním plánování, nahlášeny včas.

V průvodcích pro výuku každého modulu bude specifikován den a čas zasedání. Pro ty účastníky, kteří se v tuto chvíli nemohou připojit, budou zasedání zaznamenána, aby si je mohli prohlédnout, až budou mít čas. Bude-li to možné, bude vynaloženo úsilí na zpřístupnění videa na virtuálním kampusu před další třídou.

V závěrečné části streamingu budou mít studenti možnost požádat přímo učitele každého modulu, aby objasnili nebo rozšířili ty aspekty, které považují za vhodné.

Systém hodnocení

Systém hodnocení každého modulu je uveden v didaktických průvodcích a zahrnuje procenta kvalifikace každé aktivity navržené učitelem, jakož i hodnotící kritéria. Pro úspěšné absolvování programu je nutné absolvovat moduly a provést všechny hodnotitelné činnosti, které byly zahrnuty do akademického kalendáře. Účastníci, kteří z oprávněných důvodů museli odložit vývoj některých činností, budou mít před uzavřením čas na zotavení.

Služby podpory studentů

Plánování zahrnuje týden seznámení studentů, ve kterém je vytvořen úvodní modul, ve kterém jsou k dispozici informace o systému hodnocení a využití nástrojů kampusu. virtuální Účastníci mají obecný průvodce programem, kde mohou nahlédnout do akademického kalendáře a podrobného popisu zahájených vzdělávacích a hodnotících aktivit.

Přizpůsobené sledování účastníků

Lektoři denně sledují výkonnost účastníků, ověřují míru jejich účasti na vzdělávacích aktivitách a výsledky, které získají při hodnocení modulů. Provádějí pravidelnou aktualizaci virtuálního kampusu se zprávami o zájmu studentů a zasílají připomenutí úkolů, které musí splnit, podle akademického kalendáře. Monitorování prováděné lektory je klíčové pro vedení účastníků v řízení času a pro udržení motivace během vývoje programu.

Monitorování se provádí s ohledem na profil a potřeby každého studenta. Nástroje virtuálního kampusu se používají k získání informací o přístupu účastníků k obsahu programu a jejich zapojení do diskusních nebo debatních aktivit. Kromě toho jsou osobní kontakty vytvářeny e-mailem a telefonicky, aby se zjistily příčiny nízké účasti studentů, pokud k tomu dojde. Během osobních setkání mohou studenti uspořádat setkání s lektory, aby v rámci programu vytvořili nejvhodnější komunikační kanály.

Konzultace a konzultace

Studenti mají řadu nástrojů, které jim umožňují každodenně se ptát na obsah modulů a předávat těm, kdo jsou zodpovědní za program, jakékoli incidenty, které mohou nastat při jeho vývoji. Lektoři vedou záznamy o konzultacích provedených účastníky a jsou odhodláni reagovat ve lhůtě nepřesahující 72 hodin.

Výukové programy se provádějí aktivací virtuálních fór nebo uspořádáním telefonních hovorů mezi účastníky a koordinátory modulů. V každém případě bude nejvhodnější způsob definován na základě potřeb modulů a počtu účastníků zapsaných do programu.

Konzultace s učiteli by se měly přednostně provádět prostřednictvím virtuálního kampusu, aby se zabránilo používání e-mailu. Dotazy lze řešit prostřednictvím fór nebo přímých zpráv.

Virtuální kampus

Virtuální kampus je online platforma pro výuku a interakci, která je nabízena pedagogickým pracovníkům a účastníkům školení. Tato podpora usnadňuje sbližování mezi učiteli a studenty a umožňuje přístup k akademickému obsahu. Je to vzdělávací podpora pro osobní sezení a základní nástroj pro rozvoj virtuálních sezení.

registrace

Lhůta pro zpracování registrace je 1. října 2020

Cena: 1 300 € *

* Tento kurz má bonus za druhé vydání 250 eur. Kromě tohoto bonusu bude mít student přístup k finanční linii a odložené platbě (konzultovat).

Studenti, kteří formalizují svou registraci před 15. červencem, budou mít další slevu 5% z registračního poplatku.

Za rezervaci místa musí uchazeč zaplatit 100 EUR, které budou odečteny z konečné ceny přihlášky.

 • Lhůta pro provedení první platby je 1. října 2020.
 • Lhůta pro provedení druhé platby je 15. ledna 2021.

Chcete-li provést rezervaci místa, musíte vyplnit formulář, ke kterému máte přístup stisknutím tlačítka, které se nachází těsně nad nabídkou kurzu.

Před započetím platby musíte být přijati na kurz, pro který musíte vyplnit formulář „Rezervace míst“ a odeslat jej spolu s životopisem. Tlačítko pro přístup do formuláře najdete přímo nad nabídkou kurzu.

Jakmile vám bylo oznámeno přijetí, musíte předložit následující dokumenty:

 • Fotokopie dokladu totožnosti nebo pasu
 • Pasové fotografie
 • Fotokopie vysokoškolského diplomu

Důležité: Platební brána IUIOG podporuje pouze zabezpečený elektronický obchod (CES): Výhradně platné karty spojené s ověřením Visa, Mastercard Securecode. Musíte se zaregistrovat u subjektu elektronického bankovnictví nebo internetového bankovnictví, takže při provádění transakce, kromě obvyklých dat (číslo karty, datum vypršení platnosti atd.), Abyste mohli pracovat online, dorazí jiný kód než mobilní telefon při každé operaci nebo musí být zadán PIN karty.

Poslední aktualizace Srp 2020

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, IUIOG, es un centro de excelencia en posgrado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Especializado desde hace más de 30 años en e ... Čtěte více

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, IUIOG, es un centro de excelencia en posgrado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Especializado desde hace más de 30 años en el desarrollo e impartición de doctorados y másteres de alta calidad en los ámbitos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la Salud, sus programas cuentan con reconocimiento oficial y, también, por ranking de prestigio. Méně